Shelia Simon

Pat Quinn, Shelia Smon

Shelia Simon Won’t Seek Another Term As Lt. Governor

Sheila Simon said Wednesday that she won’t seek another term as lieutenant governor.

02/13/2013