CBS 2 Chicago wbbm7801059 670 The Score

Shelia Simon

Pat Quinn, Shelia Smon

Shelia Simon Won’t Seek Another Term As Lt. Governor

Sheila Simon said Wednesday that she won’t seek another term as lieutenant governor.

02/13/2013